Prijašnji projekti

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI 
B. Momčilović: Metali – biokompatibilnost i stres u alopeciji, depresiji i dijabetesuu tijeku
R. Peternel: Incidencija peludnih alergija po prostornim jedinicama RHu tijeku
Biološki pregled flore i faune morskog dna uz Sućuraj na Hvaru u svrhu izrade studije o utjecaju na okoliš za zahvat „Dogradnja luke otvorene za javni promet i izgradnja luke nautičkog turizma Sućuraj“u tijeku
Izvještaj istraživanja fitobentosa, makrofita i ihtiofaune rijeke Rječinei fitoplanktona akumulacije Valići za studiju Definiranje biološko-ekološki prihvatljivih protoka Rječineu tijeku
Studija o procjeni rizika uvođenja stranih divljih svojti u prirodu, ponovnog uvođenja nestalih zavičajnih divljih svojti u prirodu, te uzgoju stranih divljih svojti za stepskog sokola (Falco cherrug)2013
Studija o procjeni rizika uzgoja i repopulacije divlje svojte tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus) u prirodu2013
IRES, Javna ustanova «Nacionalni park Mljet»: Priprema i provedba stručnih radionica za djelatnike Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” o suvremenim trendovima u zaštiti i očuvanju zaštićenih područja2011
IRES, Javna ustanova «Nacionalni park Mljet»: Analiza i sinteza postojećih podataka o prirodnim vrijednostima Nacionalnog parka Mljeti njegove okolice sa smjernicama za uspostavu i provedbu sustavnog praćenja flore i faune Nacionalnog parka2011
IRES, Studija inventarizacije vretenaca donjeg toka rijeke Une i priobalnog pojasa2009
IRES, Javna ustanova «Nacionalni park Mljet»: Istraživanje i vrednovanje flore lišaja NP Mljet i njegove okolice2009
IRES, Javna ustanova «Nacionalni park Mljet»: Inventarizacija i valorizacija faune obada (Diptera, Tabanidae)2009
IRES, Javna ustanova «Nacionalni park Mljet»: Istraživanja i vrednovanja faune pauka (Araneae)2009
IRES, Javna ustanova «Nacionalni park Mljet»: Inventarizacija proljetnog aspekta faune vretenaca (Odonata)2009
IRES: Istraživanje i vrednovanje faune leptira područja vjetropolja Breze s posebnim osvrtom na gorskog plavca (Maculinea rebelii)2009
STRUČNI PROJEKTI 
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2019. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2019
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2018. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2018
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2017. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2017
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2016. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2016
Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Sunčana elektrana Orlec-Trinket istok2016
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Medulin – Premantura – Banjole2016
Elaborat zaštite okoliša Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije2016
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2015. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2015
Studija o utjecaju zahvata na okoliš Izmještanje državne ceste D110 na Ugljanu2015
Studija o utjecaju zahvata na okoliš Most Tuhovec – novi most na državnoj cesti D242015
Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacije tehničko – građevinskog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Gradusa“ (Općina Sunja) sa Studijom glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu2015
Studija o utjecaju zahvata na okoliš Eksploatacija pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Sekuline 1“, Molve2015
Elaborat zaštite okoliša Rekonstrukcija (proširenje) dijela Sarajevske ulice u Zagrebu s komunalnom infrastrukturom i tramvajskom prugom od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodovora2015
Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Rekonstrukcija postojećih proizvodno-poslovnih objekata u svrhu pokretanja pogona za proizvodnju bučinog ulja na lokaciji k.č. 3565, 3563/2 i 3562/2 k.o. Odra 2015
Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Ugostiteljski objekt – BEACH I DISCO BAR “NOA” na plaži KATARELAC, na dijelu k.č. br. 2761/2 k.o. Kolan i na dijelu mora k.o. Kolan2015
Elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Izgradnja novog pogona za proizvodnju elemenata od nehrđajućeg čelika, unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o., na k.č. br. 1338/3, k.o. Oroslavje2015
Elaborat za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Luka nautičkog turizma “Marina Slano”2015
Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja – 7. faza – dionica spoja s rijekom Savom2015
Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Revitalizacija područja Boroš Drave“ za ekološku mrežu2015
Studija za Glavnu ocjenu o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Sustav navodnjavanja Orljava-Londža u Požeško-slavonskoj županiji2015
Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Sanacija pokosa obala rijeke Neretve na kritičnim dionicama od ušća do Metkovića2015
Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke Save2015
Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke Save2015
Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Lječilišno-turistički kompleks „Meline“ u zaljevu Soline, otok Krk2015
Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Most Sava na autocesti A5: granica R. Mađarske – Beli Manastir – Osijek – granica BIH (Koridor Vc), dionica: Sredanci – granica s Bosnom i Hercegovinom2015
Elaborat utjecaja izgradnje mosta Sava na vodena tijela: Most Sava na autocesti A5: granica R. Mađarske – Beli Manastir – Osijek – granica BiH (Koridor Vc), dionica : Sredanci – granica s Bosnom i Hercegovinom2015
Glavni projekt krajobraznog uređenja i 3D vizualizacije zahvata: „Recirkulirajući akvakulturni sustav za proizvodnju smuđa“2015
Stručna podloga: Idejno rješenje prolaza za ribe za zahvat Izgradnja male hidroelektrane „Odeta 1“ Karlovac2015
Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša Aerodrom Mali Lošinj Rekonstrukcija i dogradnja uzletno sletne staze, manevarskih površina i nove putničke zgrade Privlaka 19; p.p. 61; Mali Lošinj2015
Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša Vjetroelektrana „Senj“ 156 MW2015
Elaborat za dopunu Studije utjecaja na okoliš turističkog naselja Bili Dvori-Pelješac s posebnim osvrtom na Ekološku mrežu Hrvatske – Natura 20002015
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja ceste oznake 33016 (D36 – Veliko Svinjičko) i ceste oznake 3210 (Veliko Svinjičko – Gušće)2015
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja složene građevine male hidroelektrane Curak 1 i Curak 22015
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja male hidroelektrane „Dora“ na rijeci Mrežnici, Donje Primišlje2015
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja male hidroelektrane „Odeta 2“, rijeka Mrežnica2015
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Požega2015
Elaborat zaštite okoliša Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice2015
Elaborat zaštite okoliša Sustav navodnjavanja Puškaš i crpna stanica Šarkanj2015
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja DV 2×110 kV Vukovar – Ilok s priključkom na TS 110/35/10 kV Nijemci2015
Elaborat zaštite okoliša Gospodarska farma za tov junadi kapaciteta 672 UG2015
Elaborat o zaštiti okoliša Podizanje višegodišnjeg nasada oraha na k.č. br. 379/7, k.o. Unčani površine 55,48 ha i na k.č. br. 285/1, 286/1, 287/1, 288/1, 289/1, 290/1 i dio 10/1, sve k.o. Dvor površine 32,18 ha2015
Elaborat zaštite okoliša Rekonstrukcija postrojenja za preradu i pakiranje povrća Podravkine tvornice „Kalnik“ u Varaždinu2015
Elaborat zaštite okoliša Linija za preradu maslina u maslinovo ulje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na k.č. br. 4664 i 15852/1, k.o. Blato2015
Elaborat zaštite okoliša Rekonstrukcija i prenamjena poslovne građevine za preradu i skladištenje povrća na k.č. 1060 i 1050/5, k.o. Galižana 2015
Elaborat zaštite okoliša Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Slunja kapaciteta 5.000 ES2015
Elaborat zaštite okoliša Prenamjena poslovne zgrade u pogon za proizvodnju ostalih duhanskih proizvoda na k.č.br. 1822/3, k.o. Daruvar2015
Elaborat zaštite okoliša Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – aglomeracija Novigrad2015
Elaborat zaštite okoliša Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – Aglomeracija Opatija2015
Elaborat zaštite okoliša Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poklon, Učka2015
Elaborat zaštite okoliša Biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Gruda2015
Elaborat zaštite okoliša Razvoj proizvodno-prerađivačkog pogona i prateća infrastruktura prerade i prodaje primarnih poljoprivrednih proizvoda (citrusa)2015
Elaborat zaštite okoliša HV/CQS/GEF – C5 Izrada studijske i tehničke dokumentacije „biljnog uređaja“ za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud, Podprojekt Metković, Južno Priobalno Područje I 2014/1572015
Elaborat zaštite okoliša IZGRADNJA TVORNICE HRANE ZA KUĆNE LJUBIMCE2015
Elaborat zaštite okoliša Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Metković2015
Elaborat zaštite okoliša Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Šipanska Luka na otoku Šipanu2015
Studija „Smjernice za planiranje, sanaciju i multifunkcionalno korištenje umjetnh jezera – šljunčara“2015
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2014. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2014
Studija utjecaja na okoliš Autocesta A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, čvor Sv. Klara na zagrebačkoj obilaznici2014
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš Obnova državne ceste D49 na dionici 001 Batrina – Čvor Lužani (A3) duljine 2,25 km2014
Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Obnova državne ceste D56, dionica 001 od km 0+000 do km 20+310 (od Drniša do granice Šibensko-kninske županije), dužine 20,31 km2014
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš Obnova državne ceste D6 Stative – Borlin dionica, 001 od km 27+140 do km 30+710, duljine 3,572014
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš Rekonstrukcija državne ceste D74, Šaša – Bednja, rekonstrukcija ceste, uređenje raskrižja, objekata, oborinske odvodnje i pješačko-biciklističkih staza, dionica 001, duljine 3,58 km2014
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš Obrana od poplave dijela naselja Krvavac na desnoj obali Neretve2014
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš „Nadogradnja pogona za preradu plastike i gume u Industrijskoj zoni, k.o. Štikada, općina Lovinac“2014
Zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Sustav navodnjavanja Puškaš i crpna stanica Šarkanj “ za ekološku mrežu2014
Zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „ Uređenje nizinske akumulacije Koprivna za potrebe prihvata velikih voda Osatine “ za ekološku mrežu2014
Elaborat za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Reverzibilna hidroelektrana RHE-Vrdovo 2×270/245 MW2014
Elaborat za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Most Sava na autocesti A5: granica R. Mađarske – Beli Manastir – Osijek – granica BIH (Koridor Vc), dionica: Sredanci – granica s Bosnom i Hercegovinom2014
Elaborat za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „ Uređenje stare Drave na području Noskovačke bare “ za ekološku mrežu2014
Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Sanacija mosta Plitvice na LC 59 135 Poljanak – Plitvica Selo2014
Studija za Glavnu ocjenu o prihvatljivosti zahvata za ekolokšu mrežu Sanacija desne obale rijeke Dunav kod Erduta od stacionaže 1378+000 do stacionaže 1375+0002014
Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Uređenje lijeve obale Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću“ za ekološku mrežu2014
Studija za Glavnu ocjenu o prihvatljivosti zahvata za ekolokšu mrežu Izgradnja male hidroelektrane „Odeta 1“2014
Studija za Glavnu ocjenu o prihvatljivosti zahvata za ekolokšu mrežu Izgradnja aerodroma Rab2014
Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Izgradnja DV 2×110 kV Vukovar – Ilok s priključkom na TS 110/35/10 kV Nijemci2014
Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Izgradnja recirkulacijskog akvakulturnog sustava za proizvodnju smuđa u Plaškom2014
Studija za Glavnu ocjenu o prihvatljivosti zahvata za ekolokšu mrežu Sanacija obale i rekonstrukcija zaštitnih gatova u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i imovine u uvali Vrulja2014
Završno izvješće praćenja stanja jezerskog regoča Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825) 2014
Elaborat zaštite okoliša Postavljanje zaštitne mreže za zaštitu plantaže američnih borovnica2014
Elaborat zaštite okoliša Sustav navodnjavanja Blata-Cerna2014
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja procrpnice “Česminova vala”, Pučišća2014
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja male hidroelektrane „Budak“2014
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja male hidroelektrane „Odeta 1“2014
Elaborat zaštite okoliša Pogon za preradu proizvoda ribarstva Poslovni park Karlovac, Logorište2014
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2013. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2013
Studija o utjecaju na okoliš Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućim eksploatacijskim poljima “DALMACIJA-KAMEN”, “BARNI KAMEN”, “GEO-9”, “N-KAMEN” i “N-KAMEN 1”2013
Studija za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Izgradnja infrastrukture luke Osijek – siječanj2013
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš „Povećanje kapaciteta crpljenja prirodne mineralne vode u Sv. Jani za potrebe punionice bezalkoholnih pića i izvorske vode Jamnica d.d. u Svetojanskim Toplicama“2013
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš Proširenje kapaciteta uzgajališta bijele ribe u uvali Dinjiška2013
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš Proširenje kapaciteta uzgajališta bijele ribe i školjaka u uvali Dinjiška2013
Zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Izgradnja biciklističke staze u Dardi kroz Osječku i ulicu Ljudevita Gaja do dravskog nasipa u ukupnoj duljini od L=7470 m“ za ekološku mrežu2013
Zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Uređenje Stare Drave Višnjevac-Josipovac“ za ekološku mrežu2013
Zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Izgradnja male hidroelektrane Budak“ za ekološku mrežu2013
Zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Vodosprema Planina“ za ekološku mrežu2013
Elaborat za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „ Autocesta A3 Bregana – Zagreb – Lipovac: čvor Sveta Klara na zagrebačkoj obilaznici “ za ekološku mrežu2013
Elaborat za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju BARNI KAMEN“ za ekološku mrežu2013
Elaborat za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju DALMACIJA – KAMEN“ za ekološku mrežu2013
Elaborat za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju GEO-9“ za ekološku mrežu2013
Elaborat za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju N-KAMEN“ za ekološku mrežu2013
Elaborat za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju N-KAMEN 1“ za ekološku mrežu2013
Elaborat za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Sanacija eksploatacijskog polja “Pregrada 2“ za ekološku mrežu2013
Elaborat za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Uređenje Šarkanjskog dunavca“ za ekološku mrežu2013
Elaborat za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Dogradnja luke otvorene za javni promet i izgradnje luke nautičkog turizma Sućuraj“ za ekološku mrežu2013
Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Zimovnik u Opatovcu“ za ekološku mrežu2013
Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Sustav obrane od poplava srednjeg Posavlja – dio čvora Brodarci – Čvor Brodarci – 1. FAZA – MHE Brodarci“ za ekološku mrežu2013
Studija za Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Izgradnja male hidroelektrane Dabrova Dolina 1“ za ekološku mrežu2013
Praćenje stanja vodenih i močvarnih biljaka na hidroakumulaciji HE Lešće, pritocima Bistrac i Ribnjak te na rijeci Dobri nizvodno od brane 2013
Studija o procjeni rizika uzgoja i repopulacije divlje svojte tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus) u prirodu2013
Studija o procjeni rizika ponovnog uvođenja divlje svojte stepski sokol (Falco cherrug) u prirodu2013
Elaborat zaštite okoliša Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme – traktora, silokombajna, žitne sijačice s rotodrljačom, grubera, utovarivača, prikolice, pluga, prskalice, skupljača sjena, sijačice za okopavine i rasipača gnojiva2013
Elaborat zaštite okoliša Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme – traktora, sijačice za kukuruz, sijačice za pšenicu i prskalice2013
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja i opremanje farme za uzgoj peradi što obuhvaća izgradnju proizvodnog prostora, energetskog bloka, prostora za smještaj strojeva za čišćenje i prostora za privremeni prihvat rezervne količine hrane, prostor za stelju, prostor za prihvat gnoja, te transportni putevi sa dezbarijerom i ogradom2013
Elaborat zaštite okoliša Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme – traktora, sijačice za kukuruz, sijačice za pšenicu i prskalice2013
Elaborat zaštite okoliša Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme – kombajna, traktora, adaptera za kukuruz i malčera2013
Elaborat zaštite okoliša Nabava opreme – protugradne mreže za postojeće nasade jabuka na kč. br. 416/1, 417/1, 352/1 i 263 k.o. Klokočevik2013
Elaborat zaštite okoliša Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme – traktora, pluga i žitne sijačice2013
Elaborat zaštite okoliša Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme – kombajna, traktora, pluga okretača, pneumatske sijačice, prskalice i prikolice – ožujak2013
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja platoa za odlaganje krutog stajskog gnoja i spremišta za silažu, nabava strojeva i opreme u sektoru mljekarstva i nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme2013
Elaborat zaštite okoliša Podizanje nasada smokve na dijelu k.č. br. 1770/4, k.o. Kaštel Novi sa sustavom za navodnjavanje, nabava voćarske opreme – električnih škara, teleskopskih nastavaka za škare i gajbi za berbu i nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme – traktora, traktorske prikolice, međuredne freze, specijalne freze i atomizera2013
Elaborat zaštite okoliša Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme – boks paleta, traktora, pluga, malčera, bočne kosilice, sijačice s rotodrljačom i atomizera2013
Elaborat zaštite okoliša Stambeno-gospodarska građevina s uljarom kapaciteta prerade maslina 1 t/dan na dijelu k.č. br. 184/1 k.o. Lovreč – prosinac2013
Elaborat o zaštiti okoliša Građevina za intenzivni uzgoj tovljenika kapaciteta 1 440 komada na k.č. br. 598 i 599, k.o. Šumeće2013
Elaborat o zaštiti okoliša Farma za uzgoj brojlera na k.č. 1773, 1774, 1776 k.o. Lovrečan u Zlatar Bistrici2013
Elaborat zaštite okoliša Farma za intenzivan uzgoj brojlera kapaciteta 39900 komada na k.č. 1790, 1791, 1792, 1793 i 1794, k.o. Lovrečan2013
Državna cesta čvor „Prilesje“ (Ž3079) – Kloštar Ivanić – Ivanić-Grad (D43)2012
Nova obilaznica Zagreba, III. dionica Ivanić grad – Zelina2012
Nova obilaznica Zagreba, I. dionica Pojatno – Horvati2012
Ograničene eksploatacije u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena “BRDO KUŠĆ” , Ćunski, otok Lošinj2012
Žičara Učka (Medveja – Vojak)2012
Tehnološka sanacija ležišta tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Brdo Kušć“, Ćunski, otok Lošinj2012
Sanacija eksploatacijskog polja “Pregrada 2”2012
Centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak2012
Žičara Učka (Medveja – Vojak)2012
Studija o procjeni rizika uvođenja stranih divljih svojti u prirodu, ponovnog uvođenja nestalih zavičajnih divljih svojti u prirodu, te uzgoju stranih divljih svojti za stepskog sokola (Falco cherrug)2012
Strateška procjena prihvatljivosti zahvata za prirodu za Izmjene i dopune prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije2012
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2012. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2012
Elaborat za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata „Eksploatacija tehničko–građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju “KOSTELIĆI” (Ogulin)“ za ekološku mrežu 2012
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja tri poljoprivredno-energetske građevine (nadstrešnice) i opremanje istih sunčanim elektranama sa po 30,00 kW, na k.č. br. 671/2, k.o. Severin2012
Elaborat zaštite okoliša Sunčana elektrana na krovu poslovne zgrade (29,67 kWp) na k.č. br. 335/1, k.o. Trnovec Bartolovečki2012
Elaborat zaštite okoliša Opremanje mini sirane i kušaonice sira na k.č.br.552/3 k.o. Rakovica2012
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja i opremanje gospodarske građevine za preradu grožđa i kušaonice vina na k.č. 4442, k.o. Marija Bistrica 2012
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja i opremanje istarske vile u selu Fabci k.o. Sv. Ivan (Općina Višnjan) za ruralni turizam2012
Elaborat zaštite okoliša Sunčane elektrane na krovovima objekata na k.č. br. 818, k.o. Komletinci nazivne snage 10 kW, na k.č. br. 106, k.o. Nijemci nazivne snage 30 kW i na k.č. br. 634/16, k.o. Otok nazivne snage 180 kW2012
Elaborat zaštite okoliša Fotonaponska elektrana „FN PZ Ilača 1“, snage 10 kW na krovu postojeće obiteljske kuće na k.č.br. 1096, k.o. Ilača2012
Elaborat zaštite okoliša Izgradnja poslovne građevine za proizvodnju, skladištenje i izložbeni prostor drvene i pletene galanterije na k. č. br. 1272/1, k. o. Šemovec2012
Elaborat zaštite okoliša Opremanje proizvodno-poslovnog centra PZ Marina u Marini, k. č. br. 1361 k. o. Marina2012
Elaborat zaštite okoliša Opremanje male hidroelektrane 155 kW na Orljavi, kč.br. 2246/2 k.o. Brodski Drenovac2012
Državna cesta Čvor Zagvozd (D62) – Imotski (D60)2011
Podravska brza cesta, Dionica: Čvor Rasinja – Čvor Koprivnica2011
Eksploatacijsko polje „Papuča“, Vedrine, Medak2011
Ograničena eksploatacija u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena „Vranja“2011
Turističko naselje Vela Borovica, općina Marina2011
Državna cesta čvor „Prilesje“ (Ž3079) – Kloštar Ivanić – Ivanić-Grad (D43)2011
Nova obilaznica Zagreba, III. dionica Ivanić grad – Zelina2011
Nova obilaznica Zagreba, I. dionica Pojatno – Horvati2011
Državna cesta Čvor Zagvozd (D62) – Imotski (D60)2011
Eksploatacijsko polje “Močići”2011
Eksploatacijsko polje „Papuča“, Vedrine, Medak2011
Eksploatacija tehničko-građevinskog kamena na eksploatacijskom polju Oblik, otok Šolta2011
Ograničena eksploatacija u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena „Vranja“2011
Mala hidroelektrana „Križančića mlin“2011
Izgradnja infrastrukture luke Osijek2011
Uređenje lijeve obale Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću2011
Sustav za navodnjavanje i odvodnju Bujštine: I.A faza – pilot projekt na Petroviji2011
Regulacija desne obale Dunava od r. km 1333 do 1328 na području grada Vukovara2011
Zimovnik u Opatovcu2011
Sidrišta s plutačama za privez plovila, uvala Vinogradišće – otok Sveti Klement – K.O. Hvar2011
Akumulacija Martinac Trojstveni2011
Turističko naselje Vela Borovica, općina Marina2011
Regulacijski radovi na rijeci Dunav od 1380 do 1433 r.km2011
Regulacija desne obale Dunava od r. km 1333 do 1328 na području grada Vukovara2011
Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš – Uređenje rijeke Ljute od ušća Konavočice do Konavoskih dvora2011
Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš – Autocesta A12: čvor Vrbovec II (D28) – Križevci – Koprivnica – GP Gola (granica R. Mađarske), dionica: Gradec – Velika Mučna, poddionica: Kloštar Vojakovački – Velika Mučna2011
Strateška studija analize sastavnica okoliša u odnosu na planirani zahvat izgradnje turističko-rekreacijskog kompleksa u području Dube Stonske
na poluotoku Pelješcu
2011
Izgradnja i opremanje gospodarske građevine za preradu mesa OPG Ivan Blaževac u Donjoj Bebrini2011
Izgradnja i opremanje silosa za skladištenje svježeg zrna Slatine d.o.o. u Ivankovu2011
Izgradnja i opremanje silosa za skladištenje svježeg zrna Ratarstvo Drenovci d.o.o. u Drenovcima2011
Izgradnja i opremanje silosa za skladištenje svježeg zrna Meretine d.o.o. u Županji2011
Podizanje dugogodišnjih nasada u Okučanima2011
Rekonstrukcija, izgradnja i opremanje farme za tov junadi Stočarstvo ratarstvo d.o.o. u Čađavici2011
Ulaganje u rekonstrukciju i opremanje farme za tov junadi Poljoprivreda Lipik d.d. u Lipiku2011
Izgradnja poslovnog objekta za proizvodnju paprenjaka – tradicijskog proizvoda u poslovnoj zoni Pisarovina2011
Izgradnja i opremanje istarske vile u selu Fabci k.o. Sv. Ivan (Općina Višnjan) za ruralni turizam2011
Rekonstrukcija, izgradnja i opremanje govedarske farme OPG Krešimir Rastija u Sopju2011
Izgradnja i opremanje silosa, sušare i mosne vage Trgoimport d.o.o. u Kloštru Podravskom2011
Opremanje gospodarske građevine za preradu mesa „SPIRIT-KON“ u Donjoj Bebrini2011
Rekonstrukcija i opremanje mehaničarke radione, Donji Andrijevci2011
Podizanje nasada jabuka, te postavljanje protugradne mreže i sustava za navodnjavanje u na k.č. 204/14, 204/15, 204/19, 204/20, 204/22, 204/23, k.o. Šodolovci u naselju Šodolovci2011
Izgradnja rashladne komore i sustava za zaštitu od tuče i mraza, te kupnja platforme za berbu i box paleta obrt Pekara Pokupić u Vukosavljevici2011
Opremanje proizvodno-poslovnog centra PZ Marina u Marini2011
Izgradnja i opremanje proizvodno-skladišnog objekta klaonice peradi i prerade mesa u poslovnoj zoni “Vukove stine” u Hrvacima2011
Podizanje nasada jabuka, te postavljanje protugradne mreže i sustava za navodnjavanje u na k.č. 1392, 1393, k.o. Budimci u naselju Podgorač2011
Podizanje nasada jabuka, te postavljanje protugradne mreže i sustava za navodnjavanje u na k.č. 582, k.o. Mrzović u naselju Mrzovići2011
Protugradna mreža i nabava opreme za voćarstvo u Sv. Ivanu Žabno2011
Rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta u općini Poličnik2011
Projekt krajobraznog uređenja za zahvat “Desni nasip Korane, desni nasip Kupe i prokop Korane s rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja”2011
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2011. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2011
Izmještanje jadranskog puta od Škaljara do Dobrote na dijelu stare urbane jezgre – obilaznica Kotora2010
Državna cesta D-144 Đonta Doli – Šparagovići2010
Spojna cesta Čvor “Osojnik” – “Most dr. Franjo Tuđman”2010
Spojna cesta čvor „Dugi Rat“ (D8) – Naklice (Ž6142)2010
Eksploatacija tehničko-građevinskog kamena na eksploatacijskom polju “Batinjska Rijeka” kraj Daruvara (Općina Đulovac)2010
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Imber“2010
Eksploatacija sirovina za proizvodnju cementa na eksploatacijskom polju “Sv. Juraj – Sv. Kajo”2010
Eksploatacija ležišta arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Sv. Ante“ Pridraga2010
Most preko Save kod Kratečkog2010
Eksploatacija tehničko-građevinskog kamena na eksploatacijskom polju “Batinjska Rijeka” kraj Daruvara (Općina Đulovac)2010
Eksploatacija sirovina za proizvodnju cementa na eksploatacijskom polju “Sv. Juraj – Sv. Kajo”2010
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Imber“2010
Izgradnja male hidroelektrane „Lučica“2010
Izgradnja male hidroelektrane „Barilović“2010
Izgradnja plovnog kanala „Grad Pag – Košljun“2010
Centar za gospodarenje otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji2010
Detaljni plan uređenja (DPU) ”Brigi – Lokvice”2010
Izgradnja plovnog kanala „Grad Pag – Košljun“2010
Uređenje rijeke Ljute od ušća Konavočice do Konavoskih dvora2010
Izgradnja male hidroelektrane „Barilović“2010
Izgradnja male hidroelektrane „Korana 1 – Karlovac“2010
Eksploatacija sirovina za proizvodnju cementa na eksploatacijskom polju “Sv. Juraj – Sv. Kajo”2010
Uređenje savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije Save od Račinovaca do Siska2010
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2010. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2010
Istraživanje skupine bioloških pokazatelja vode akumulacije HE Lešće, rijeke Gojačke Dobre i vodotoka Bistrac i Ribnjak u sklopu projekta ispitivanja i praćenja kakvoće voda za HE Gojak i HE Lešće u 2010. godini2010
Autocesta A1, Zagreb – Split – Dubrovnik; dionica Ravča – Vrgorac – Ploče 12009
Rekonstrukcija državne ceste D120 – Obilaznica naselja Polače (otok Mljet)2009
Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskim poljima „Matan kamen“, „Torine-Viktor“ i „Lisičić“ u zoni Buković Gaj – Lisičić (grad Benkovac)2009
Kamenolom Gorjak2009
Trgovački centar „VENDI park“ Gornja Vrba2009
Rekonstrukcija državne ceste D120 – Obilaznica naselja Polače (otok Mljet)2009
Autocesta A1, Zagreb – Split – Dubrovnik; dionica Ravča – Vrgorac – Ploče 12009
Podravska brza cesta, Dionica: Čvor Rasinja – Čvor Koprivnica2009
Spojna cesta Čvor “Osojnik” – “Most dr. Franjo Tuđman”2009
Eksploatacija ležišta arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Sv. Ante“ Pridraga2009
Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskim poljima „Matan kamen“, „Torine-Viktor“ i „Lisičić“ u zoni Buković Gaj – Lisičić (grad Benkovac)2009
Kamenolom Gorjak2009
Izgradnja male hidroelektrane „Korana 1 – Karlovac“2009
Izgradnja male hidroelektrane „Tisne stine“2009
Izgradnja male hidroelektrane „Rumin mali“2009
Izgradnja male hidroelektrane „Čikotina lađa“2009
Izgradnja male hidroelektrane „Pleići“2009
Izgradnja male hidroelektrane „Bartulovići“2009
Izgradnja male hidroelektrane „Voloder“2009
Izgradnja male hidroelektrane „Kostanje“2009
Izgradnja male hidroelektrane „Kupica 2“2009
Izgradnja male hidroelektrane „Curak 1“2009
Izgradnja male hidroelektrane „Ričice“2009
Izgradnje vjetroelektrane “Breze” kod Novog Vinodolskog2009
Trgovački centar Požega2009
Trgovački centar „Vendi Park“, Gornja Vrba (Slavonski Brod)2009
Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš – Čvor Sveta Klara2009
Konzervatorska studija za Urbanistički plan uređenja naselja Novo Čiče2009
Konzervatorska studija za Urbanistički plan uređenja naselja Staro Čiče2009
Konzervatorska studija perivoja dvorca Vranyczany Dobrinović u Laduču2009
Konzervatorska studija za Urbanistički plan uređenja naselja Donja Lomnica,2009
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2009. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2009
Pristupna cesta južnom portalu tunela “Sveti Ilija – Biokovo”2008
Kamenolom Agan – Seget2008
Projekt punionice vode u Gotalovcu2008
Trgovačko – zabavni centar „Super Nova“ Osijek2008
Spojna cesta čvor „Dugi Rat“ (D8) – Naklice (Ž6142)2008
Dionica autoceste A-1 od čvora Opuzen do čvora Pelješac2008
Izgradnja tvornice cementa u Sisačko-moslavačkoj županiji2008
Projekt M.H.E. „Mlinica na rijeci Krupa“2008
Rekonstrukcija i dogradnja trgovačkog objekta „Rotor“, Zagreb2008
Trgovačko – zabavni centar „Super Nova“ Osijek2008
Turističko naselje Bili Dvori – Lovište, Pelješac2008
Trgovački centar “Super Nova”, Karlovac2008
Projekt punionice vode u Gotalovcu2008
Konzervatorska studija za Urbanistički plan uređenja naselja Velika Mlaka2008
Konzervatorska studija za Urbanistički plan uređenja naselja Vukovina2008
Konzervatorska podloga za Urbanistički plan uređenja naselja Velika Gorica2008
Konzervatorska studija za Urbanistički plan uređenja naselja Marija Bistrica2008
Konzervatorska studija za Prostorni plan uređenja Općine Marija Bistrica2008
Studija zaštite povijesnih urbanističko – arhitektonskih struktura – povijesne cjeline Marija Bistrica2008
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2008. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2008
Dionica autoceste A-1 od čvora Opuzen do čvora Pelješac2007
Proizvodni pogon Badel 1862 u općini Rakovec2007
Punionica vode na izvoru Krupe – povećanje jediničnog crpljenja vode2007
Konzeravtorska studija za Urbanistički plan uređenja Krapinskih Toplica2007
Konzervatorska studija Zapadne obale gradske luke u Splitu2007
Studija zaštite prirodnih i krajobraznih vrijednosti naselja Marija Bistrica2007
Studija zaštite prirodnih i krajobraznih vrijednosti Općine Marija Bistrica2007
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2007. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2007
Rekonstrukcija i dogradnja objekata Maraska d.d. na lokaciji industrijske zone Gaženica u Zadru2006
Konzervatorska studija za Urbanistički plan uređenja Svete Nedelje2006
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2006. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2006
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2005. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2005
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2004. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)2004
OSTALI PROJEKTI 
Sanacija izvorišta rijeke Odre2012
Koordinacija izrade nacrta četvrtog nacionalnog izvještaja za Konvenciju o biološkoj raznolikosti (UNDP, 2009.)2009
“Zeleni put” – hrvatska ekološka magistrala2009
Pokusna proizvodnja autohtonog „divljeg“ šarana (Cyprinus caprio)2007
Uzgoj i razmnožavanje biljnih vrsta tehnikom kulture tkiva2006
Početna selekcija pozitivnih genotipova iz prirodnih populacija divlje kupine2005
Akvakultura autohtonih vrsta slatkovodnih riba i rakova i njihova repopulacija2005
LIFE projekt „Organizacija novog sustava sakupljanja i recikliranja PET ambalaže u RH2004