Registrirane djelatnosti IRES-a

– stručni poslovi zaštite okoliša
– stručni poslovi iz područja zaštite prirode
– stručna i znanstvena istraživanja iz područja slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda
– razvoj tehnologija za uzgoj ugroženih životinjskih i biljnih vrsta
– sudjelovanje u programima zaštite životnog i radnog okoliša

– nadziranje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta izloženih kemijskim, fizikalnim i biološkim agensima
– istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
– istraživanja učinka odabranih kemijskih, fizikalnih i bioloških agensa na eko sustave
– istraživanje onečišćenja radnog i životnog okoliša odabranim kemijskim, fizikalnim i biološkim agensima

– specifično nadziranje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta izloženih kemijskim, fizikalnim i biološkim agensima
– laboratorijska i terenska mjerenja kemijskih, fizikalnih i bioloških agensa u okolišu
– toksikološka testiranja i toksikološke analize
– stručni poslovi zaštite kulturne baštine
– stručni poslovi prostornog planiranja u vezi s izradom dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola

– konzultantske usluge – priprema za usklađivanje poslovnih procesa prema međunarodnim ISO standardima
– organizacija i provođenje aktivnosti s ciljem znanstvenog i stručnog usavršavanja
– razvoj i primjena matematičko-statističkih modela
– razvoj i unapređenje ekološke poljoprivredne proizvodnje, prerade, proizvodnje eko-hrane i poslovanja eko-proizvodima, uključivo s eko-ruralnim, zdravstvenim i rekreacijskim turizmom i ugostiteljstvom

– ispitivanje i kontrola kvalitete eko proizvoda
– izrada ekspertiza i studija te vještačenje u graditeljstvu i rudarstvu
– izrada geotehničkih i hidrotehničkih projekata u graditeljstvu i rudarstvu
– geološka, hidrološka istraživanja
– izrada projekata o rezervama, eksploataciji i preradi mineralnih sirovina
– izrada geografskih informacijskih sustava za potrebe geotehničkog modeliranja i projektiranja.

Rješenja (licence) i certifikati

1. U Upisniku znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod rednim brojem 0292 u interdisciplinarnom području ZAŠTITA OKOLIŠA

2. IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA:

Izrada strateških studija

Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš

Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije

Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša

Izrada i provjera (verifikacija) te analiza praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova iz područja zaštite okoliša i za potrebe Registra onečišćavanja okoliša;

Izrada akcijskih planova zaštite okoliša odnosno akcijskih planova zaštite sastavnica okoliša (zraka, tla, mora i dr.) te zaštite od onečišćenja (postupanje s otpadom i dr.)

Izrada programa zaštite okoliša

Izrada izvješća o stanju okoliš

3. IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRIRODE:

Izrada strateških studija glavne ocjene prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu

Izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu

Izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Izrada studija glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Priprema i obrada dokumentacije za provedbu postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta prema posebnim propisima iz područja zaštite prirode

Izrada programa zaštite prirode, planova upravljanja i akcijskih planova te izvješća o stanju zaštite prirode

Izrada studija procjene rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti

Praćenje stanja u području zaštite prirode – Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske

Suradne institucije

Inozemstvo

 1. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središće Koper – znanstvena i stručna suradnja u području zaštite prirode, istraživanja i praćenje stanja biljnih i životinjskih vrsta u prirodnom okruženju te istraživanja i praćenja stanja staništa, razvoj i primjena tehnologija za uzgoj autohtonih i ugroženih životinjskih vrsta;
 2. Univerzitet za poslovne studije (Banja Luka) – znanstvena suradnja u području ekologije;
 3. LGA (Nürnberg, Njemačka) – pružanje usluga na provođenju istraživanja, konzultacije,
  obučavanje i certifikacije;
 4. KaiserGEOconsult (Erlangen, Njemačka) – tvrtka za pružanje konzultativnih usluga s posebnim
  naglaskom na zaštitu okoliša;
 5. WDA consultants Inc. (Calgary, Kanada) – tvrtka za pružanje konzultativnih usluga poglavito u području
  hidrogeologije, hidrologije, geologije s naglaskom za rješenja za održivi razvoj;
 6. IBE (institute of Bioprocessing Engineering, Nuremberg, Njemačka) – istraživanja u području staničnih
  kultura, biotehnologije mora, biljne biotehnologije.