Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Projekti

 

 

1) ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

A) Projekti sufinancirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

 

B. Momčilović: Metali – biokompatibilnost i stres u alopeciji, depresiji i dijabetesu u tijeku
R. Peternel: Incidencija peludnih alergija po prostornim jedinicama RH u tijeku
B) Inventarizacija flore i faune

IRES, Javna ustanova «Nacionalni park Mljet»: Analiza i sinteza postojećih podataka o prirodnim vrijednostima Nacionalnog parka Mljeti njegove okolice sa smjernicama za uspostavu i provedbu sustavnog praćenja flore i faune Nacionalnog parka

2011
IRES, Javna ustanova «Nacionalni park Mljet»: Priprema i provedba stručnih radionica za djelatnike Javne ustanove "Nacionalni park Mljet" o suvremenim trendovima u zaštiti i očuvanju zaštićenih područja 2011
IRES, Studija inventarizacije vretenaca donjeg toka rijeke Une i priobalnog pojasa 2009
IRES, Javna ustanova «Nacionalni park Mljet»: Istraživanje i vrednovanje flore lišaja NP Mljet i njegove okolice 2009
IRES, Javna ustanova «Nacionalni park Mljet»: Inventarizacija i valorizacija faune obada (Diptera, Tabanidae) 2009
IRES, Javna ustanova «Nacionalni park Mljet»: Istraživanja i vrednovanja faune pauka (Araneae) 2009
IRES, Javna ustanova «Nacionalni park Mljet»: Inventarizacija proljetnog aspekta faune vretenaca (Odonata) 2009
IRES: Istraživanje i vrednovanje faune leptira područja vjetropolja Breze s posebnim osvrtom na gorskog plavca (Maculinea rebelii) 2009
2) STRUČNI PROJEKTI
A) Studije o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
A.1) Prometnice
Državna cesta čvor „Prilesje“ (Ž3079) – Kloštar Ivanić – Ivanić-Grad (D43) 2012
Nova obilaznica Zagreba, III. dionica Ivanić grad – Zelina 2012
Nova obilaznica Zagreba, I. dionica Pojatno – Horvati 2012
Državna cesta Čvor Zagvozd (D62) - Imotski (D60) 2011
Podravska brza cesta, Dionica: Čvor Rasinja - Čvor Koprivnica 2011
Izmještanje jadranskog puta od Škaljara do Dobrote na dijelu stare urbane jezgre – obilaznica Kotora 2010
Državna cesta D-144 Đonta Doli – Šparagovići 2010
Spojna cesta Čvor "Osojnik" – "Most dr. Franjo Tuđman" 2010
Spojna cesta čvor „Dugi Rat“ (D8) – Naklice (Ž6142) 2010
Autocesta A1, Zagreb – Split – Dubrovnik; dionica Ravča – Vrgorac – Ploče 1 2009
Rekonstrukcija državne ceste D120 - Obilaznica naselja Polače (otok Mljet) 2009
Pristupna cesta južnom portalu tunela “Sveti Ilija – Biokovo” 2008
Dionica autoceste A-1 od čvora Opuzen do čvora Pelješac 2007
A.2) Eksploatacija mineralnih sirovina
Ograničene eksploatacije u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena "BRDO KUŠĆ" , Ćunski, otok Lošinj 2012
Eksploatacijsko polje „Papuča“, Vedrine, Medak 2011
Ograničena eksploatacija u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena „Vranja“ 2011
Eksploatacija tehničko-građevinskog kamena na eksploatacijskom polju "Batinjska Rijeka" kraj Daruvara (Općina Đulovac) 2010
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Imber“ 2010
Eksploatacija sirovina za proizvodnju cementa na eksploatacijskom polju "Sv. Juraj - Sv. Kajo" 2010
Eksploatacija ležišta arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Sv. Ante“ Pridraga 2010
Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskim poljima „Matan kamen“, „Torine-Viktor“ i „Lisičić“ u zoni Buković Gaj – Lisičić (grad Benkovac) 2009
Kamenolom Gorjak 2009
Kamenolom Agan – Seget 2008
A.3) Ostali zahvati
Žičara Učka (Medveja – Vojak) 2012
Turističko naselje Vela Borovica, općina Marina 2011
Trgovački centar „VENDI park“ Gornja Vrba 2009
Projekt punionice vode u Gotalovcu 2008
Trgovačko – zabavni centar „Super Nova“ Osijek 2008
Proizvodni pogon Badel 1862 u općini Rakovec 2007
Punionica vode na izvoru Krupe - povećanje jediničnog crpljenja vode 2007
Rekonstrukcija i dogradnja objekata Maraska d.d. na lokaciji industrijske zone Gaženica u Zadru 2006
B) Elaborati Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
B.1) Prometnice
Državna cesta čvor „Prilesje“ (Ž3079) – Kloštar Ivanić – Ivanić-Grad (D43) 2011
Nova obilaznica Zagreba, III. dionica Ivanić grad – Zelina 2011
Nova obilaznica Zagreba, I. dionica Pojatno – Horvati 2011
Državna cesta Čvor Zagvozd (D62) - Imotski (D60) 2011
Most preko Save kod Kratečkog 2010
Rekonstrukcija državne ceste D120 - Obilaznica naselja Polače (otok Mljet) 2009
Autocesta A1, Zagreb – Split – Dubrovnik; dionica Ravča – Vrgorac – Ploče 1 2009
Podravska brza cesta, Dionica: Čvor Rasinja - Čvor Koprivnica 2009
Spojna cesta Čvor "Osojnik" - "Most dr. Franjo Tuđman" 2009
Spojna cesta čvor „Dugi Rat“ (D8) - Naklice (Ž6142) 2008
Dionica autoceste A-1 od čvora Opuzen do čvora Pelješac 2008
B.2) Eksploatacija mineralnih sirovina
Tehnološka sanacija ležišta tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Brdo Kušć“, Ćunski, otok Lošinj 2012
Sanacija eksploatacijskog polja “Pregrada 2” 2012
Eksploatacijsko polje "Močići" 2011
Eksploatacijsko polje „Papuča“, Vedrine, Medak 2011
Eksploatacija tehničko-građevinskog kamena na eksploatacijskom polju Oblik, otok Šolta 2011
Ograničena eksploatacija u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena „Vranja“ 2011
Eksploatacija tehničko-građevinskog kamena na eksploatacijskom polju "Batinjska Rijeka" kraj Daruvara (Općina Đulovac) 2010
Eksploatacija sirovina za proizvodnju cementa na eksploatacijskom polju "Sv. Juraj - Sv. Kajo" 2010
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Imber“ 2010
Eksploatacija ležišta arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Sv. Ante“ Pridraga 2009
Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskim poljima „Matan kamen“, „Torine-Viktor“ i „Lisičić“ u zoni Buković Gaj – Lisičić (grad Benkovac) 2009
Kamenolom Gorjak 2009
Izgradnja tvornice cementa u Sisačko-moslavačkoj županiji 2008
B.3) Hidroelektrane
Mala hidroelektrana „Križančića mlin“ 2011
Izgradnja male hidroelektrane „Lučica“ 2010
Izgradnja male hidroelektrane „Barilović“ 2010
Izgradnja male hidroelektrane „Korana 1 - Karlovac“ 2009
Izgradnja male hidroelektrane „Tisne stine“ 2009
Izgradnja male hidroelektrane „Rumin mali“ 2009
Izgradnja male hidroelektrane „Čikotina lađa“ 2009
Izgradnja male hidroelektrane „Pleići“ 2009
Izgradnja male hidroelektrane „Bartulovići“ 2009
Izgradnja male hidroelektrane „Voloder“ 2009
Izgradnja male hidroelektrane „Kostanje“ 2009
Izgradnja male hidroelektrane „Kupica 2“ 2009
Izgradnja male hidroelektrane „Curak 1“ 2009
Izgradnja male hidroelektrane „Ričice“ 2009
Projekt M.H.E. „Mlinica na rijeci Krupa“ 2008
B.4. Zahvati na vodnim tijelima
Izgradnja infrastrukture luke Osijek 2011
Uređenje lijeve obale Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću 2011
Sustav za navodnjavanje i odvodnju Bujštine: I.A faza – pilot projekt na Petroviji 2011
Regulacija desne obale Dunava od r. km 1333 do 1328 na području grada Vukovara 2011
Zimovnik u Opatovcu 2011
Sidrišta s plutačama za privez plovila, uvala Vinogradišće – otok Sveti Klement – K.O. Hvar 2011
Akumulacija Martinac Trojstveni 2011
Izgradnja plovnog kanala „Grad Pag - Košljun“ 2010
B.5. Gospodarenje otpadom
Centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak 2012
Centar za gospodarenje otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 2010
B.6. Ostali zahvati
Turističko naselje Vela Borovica, općina Marina 2011
Detaljni plan uređenja (DPU) ''Brigi – Lokvice'' 2010
Izgradnje vjetroelektrane “Breze” kod Novog Vinodolskog 2009
Trgovački centar Požega 2009
Trgovački centar „Vendi Park“, Gornja Vrba (Slavonski Brod) 2009
Rekonstrukcija i dogradnja trgovačkog objekta „Rotor“, Zagreb 2008
Trgovačko – zabavni centar „Super Nova“ Osijek 2008
Turističko naselje Bili Dvori – Lovište, Pelješac 2008
Trgovački centar "Super Nova", Karlovac 2008
Projekt punionice vode u Gotalovcu 2008
C) Studije Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
Žičara Učka (Medveja – Vojak) 2012
Regulacijski radovi na rijeci Dunav od 1380 do 1433 r.km 2011
Regulacija desne obale Dunava od r. km 1333 do 1328 na području grada Vukovara 2011
Izgradnja plovnog kanala „Grad Pag - Košljun“ 2010
Uređenje rijeke Ljute od ušća Konavočice do Konavoskih dvora 2010
Izgradnja male hidroelektrane „Barilović“ 2010
Izgradnja male hidroelektrane „Korana 1 - Karlovac“ 2010
Eksploatacija sirovina za proizvodnju cementa na eksploatacijskom polju "Sv. Juraj - Sv. Kajo" 2010
Uređenje savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije Save od Račinovaca do Siska 2010
D) Reintrodukcija divljih svojti u prirodu
Studija o procjeni rizika uvođenja stranih divljih svojti u prirodu, ponovnog uvođenja nestalih zavičajnih divljih svojti u prirodu, te uzgoju stranih divljih svojti za stepskog sokola (Falco cherrug) 2012
E) Elaborati o potrebi procjene utjecaja na okoliš
Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Uređenje rijeke Ljute od ušća Konavočice do Konavoskih dvora 2011
Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Autocesta A12: čvor Vrbovec II (D28) – Križevci – Koprivnica – GP Gola (granica R. Mađarske), dionica: Gradec – Velika Mučna, poddionica: Kloštar Vojakovački – Velika Mučna 2011
Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Čvor Sveta Klara 2009
F) Strateške studije
Strateška procjena prihvatljivosti zahvata za prirodu za Izmjene i dopune prostornog plana Splitsko - dalmatinske županije 2012
Strateška studija analize sastavnica okoliša u odnosu na planirani zahvat izgradnje turističko-rekreacijskog kompleksa u području Dube Stonske
na poluotoku Pelješcu
2011
G) Elaborati zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD
Izgradnja i opremanje gospodarske građevine za preradu mesa OPG Ivan Blaževac u Donjoj Bebrini 2011
Izgradnja i opremanje silosa za skladištenje svježeg zrna Slatine d.o.o. u Ivankovu 2011
Izgradnja i opremanje silosa za skladištenje svježeg zrna Ratarstvo Drenovci d.o.o. u Drenovcima 2011
Izgradnja i opremanje silosa za skladištenje svježeg zrna Meretine d.o.o. u Županji 2011
Podizanje dugogodišnjih nasada u Okučanima 2011
Rekonstrukcija, izgradnja i opremanje farme za tov junadi Stočarstvo ratarstvo d.o.o. u Čađavici 2011
Ulaganje u rekonstrukciju i opremanje farme za tov junadi Poljoprivreda Lipik d.d. u Lipiku 2011
Izgradnja poslovnog objekta za proizvodnju paprenjaka – tradicijskog proizvoda u poslovnoj zoni Pisarovina 2011
Izgradnja i opremanje istarske vile u selu Fabci k.o. Sv. Ivan (Općina Višnjan) za ruralni turizam 2011
Rekonstrukcija, izgradnja i opremanje govedarske farme OPG Krešimir Rastija u Sopju 2011
Izgradnja i opremanje silosa, sušare i mosne vage Trgoimport d.o.o. u Kloštru Podravskom 2011
Opremanje gospodarske građevine za preradu mesa „SPIRIT-KON“ u Donjoj Bebrini 2011
Rekonstrukcija i opremanje mehaničarke radione, Donji Andrijevci 2011
Podizanje nasada jabuka, te postavljanje protugradne mreže i sustava za navodnjavanje u na k.č. 204/14, 204/15, 204/19, 204/20, 204/22, 204/23, k.o. Šodolovci u naselju Šodolovci 2011
Izgradnja rashladne komore i sustava za zaštitu od tuče i mraza, te kupnja platforme za berbu i box paleta obrt Pekara Pokupić u Vukosavljevici 2011
Opremanje proizvodno-poslovnog centra PZ Marina u Marini 2011
Izgradnja i opremanje proizvodno-skladišnog objekta klaonice peradi i prerade mesa u poslovnoj zoni "Vukove stine" u Hrvacima 2011
Podizanje nasada jabuka, te postavljanje protugradne mreže i sustava za navodnjavanje u na k.č. 1392, 1393, k.o. Budimci u naselju Podgorač 2011
Podizanje nasada jabuka, te postavljanje protugradne mreže i sustava za navodnjavanje u na k.č. 582, k.o. Mrzović u naselju Mrzovići 2011
Protugradna mreža i nabava opreme za voćarstvo u Sv. Ivanu Žabno 2011
Rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta u općini Poličnik 2011
H) Studije, elaborati i stručne podloge - kulturna baština i krajobrazno uređenje
Projekt krajobraznog uređenja za zahvat "Desni nasip Korane, desni nasip Kupe i prokop Korane s rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja" 2011
Konzervatorska studija za Urbanistički plan uređenja naselja Novo Čiče 2009
Konzervatorska studija za Urbanistički plan uređenja naselja Staro Čiče 2009
Konzervatorska studija perivoja dvorca Vranyczany Dobrinović u Laduču 2009
Konzervatorska studija za Urbanistički plan uređenja naselja Donja Lomnica, 2009
Konzervatorska studija za Urbanistički plan uređenja naselja Velika Mlaka 2008
Konzervatorska studija za Urbanistički plan uređenja naselja Vukovina 2008
Konzervatorska podloga za Urbanistički plan uređenja naselja Velika Gorica 2008
Konzervatorska studija za Urbanistički plan uređenja naselja Marija Bistrica 2008
Konzervatorska studija za Prostorni plan uređenja Općine Marija Bistrica 2008
Studija zaštite povijesnih urbanističko - arhitektonskih struktura - povijesne cjeline Marija Bistrica 2008
Konzeravtorska studija za Urbanistički plan uređenja Krapinskih Toplica 2007
Konzervatorska studija Zapadne obale gradske luke u Splitu 2007
Studija zaštite prirodnih i krajobraznih vrijednosti naselja Marija Bistrica 2007
Studija zaštite prirodnih i krajobraznih vrijednosti Općine Marija Bistrica 2007
Konzervatorska studija za Urbanistički plan uređenja Svete Nedelje 2006
I) Stručne podloge
Gospodarska osnova ŠRD „Ogulin“ Ogulin
Gospodarska osnova ŠRU „Odra“ Velika Gorica
Utjecaj gradnje dionice autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik, sektor Ploče-Dubrovnik, dionica: čvor Opuzen-čvor Pelješac na lokalitet Vištičine jame HR 2000189
J) Praćenje stanja okoliša (monitoring)
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2011. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja) 2011
Istraživanje skupine bioloških pokazatelja vode akumulacije HE Lešće, rijeke Gojačke Dobre i vodotoka Bistrac i Ribnjak u sklopu projekta ispitivanja i praćenja kakvoće voda za HE Gojak i HE Lešće u 2010. godini 2010
Izvršenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2010. godini – ribolovno područje Lika (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja) 2010
Program praćenja stanja okoliša za Južni nasip retencije Lonjsko polje od CS Šašna greda do spoja s rekonstruiranim dijelom
nasipa (km 11+133 do km 19+120)
2010
Izvršenje programa praćenja stanja slatkovodnog ribarstva za 2008. godinu – rijeka Drava (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja) 2008
3) OSTALI PROJEKTI
Koordinacija izrade nacrta četvrtog nacionalnog izvještaja za Konvenciju o biološkoj raznolikosti (UNDP, 2009.) 2009
Sanacija izvorišta rijeke Odre 2012
"Zeleni put" – hrvatska ekološka magistrala 2009
Početna selekcija pozitivnih genotipova iz prirodnih populacija divlje kupine 2005
Akvakultura autohtonih vrsta slatkovodnih riba i rakova i njihova repopulacija 2005
LIFE projekt „Organizacija novog sustava sakupljanja i recikliranja PET ambalaže u RH 2004
Uzgoj i razmnožavanje biljnih vrsta tehnikom kulture tkiva 2006
Pokusna proizvodnja autohtonog „divljeg“ šarana (Cyprinus caprio) 2007