Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Rješenja (licence) i certifikati

 

1. U Upisniku znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod rednim brojem 0292 u interdisciplinarnom području ZAŠTITA OKOLIŠA;

2. IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA: Izrada strateških studija; Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš; Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije; Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša; Izrada i provjera (verifikacija) te analiza praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova iz područja zaštite okoliša i za potrebe Registra onečišćavanja okoliša; Izrada akcijskih planova zaštite okoliša odnosno akcijskih planova zaštite sastavnica okoliša (zraka, tla, mora i dr.) te zaštite od onečišćenja (postupanje s otpadom i dr.); Izrada programa zaštite okoliša; Izrada izvješća o stanju okoliša;  

3. IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRIRODE: Izrada strateških studija glavne ocjene prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu; Izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu; Izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu; Izrada studija glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu; Priprema i obrada dokumentacije za provedbu postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta prema posebnim propisima iz područja zaštite prirode; Izrada programa zaštite prirode, planova upravljanja i akcijskih planova te izvješća o stanju zaštite prirode; Izrada studija procjene rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti; Praćenje stanja u području zaštite prirode – Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske;

 

4. Istraživanja zaštićenih prirodnih vrijednosti u svrhu obavljanja znanstveno stručne djelatnosti – Rješenje Ministarstva kulture;


5. Suglasnost za izradu gospodarskih osnova – poslova u području slatkovodnog ribarstva - Objavljeno u Narodnim novinama 107/2007;


6. Interni risk manager/auditor prema normi ISO 14001:2004 – sustavi upravljanja okolišem - Det Norske Veritas, ožujak 2006. godine;